...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ยินดีต้อนรับ


......สวัสดีคะสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบร็อกนี้ด้วยความยินดี  บร็อกนิ้มีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระศิลปะ  รายวิชานาฏศิลป์  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไร  ????????

.....คุณธรรมคือสภสวะความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
.....จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฏเกณฑ์
............ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล

.....กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมในความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้